Förmedlingsavtal

-

Allmänna villkor vid förmedling av hus, stugor samt lägenheter.

Genom att registrera ditt boende på alloggio.se godkänner du detta förmedlingsavtal.
§ 1 Parterna

Avtalet har ingåtts mellan uppdragsgivaren som är lagfaren ägare av Objektet, nedan kallad Upplåtaren och uppdragstagaren MM Semesterbostäder AB / alloggio.se, Drottninggatan 4, 28148 Hässleholm, org nr: 556867-1886 nedan kallad Förmedlaren

§ 2 Hyresobjektet

Hyresobjektet är upplåtarens stuga, hus, lägenhet, bostadsrättslägenhet enligt uppgifter inlagda av upplåtaren vid registrering av sitt boende, nedan kallad Objektet. Uthyrning får ske till det antal personer som det finns bäddplatser till vilket framgår av objektsbeskrivningen. Upplåtaren ansvarar för att Objektsbeskrivningen överensstämmer med verkligheten, samt att komplett utrustning finns för alla hyresgäster. Objektsbeskrivningen kan komma behöva kompletteras eller ändras om Upplåtaren anser att detta krävs. Upplåtaren godkänner att rättigheterna till allt bildmaterial som Upplåtaren laddat upp på alloggio.se får utnyttjas av förmedlaren, oavsett om bilderna tagits av företaget eller Upplåtaren. Förmedlaren har också rätten att utnyttja dessa bilder till andra reklamändamål.

Upplåtaren är skyldig att kontrollera att det inte föreligger något hinder för att hyra ut bostaden. Upplåtaren ansvarar för att säkerställa med bostadsrättsförening om de behöver godkänt därifrån gällande bostadsrätter (vilket är det normala). Om objekt läggs ut som inte får hyras ut har förmedlaren rätt att ta bort annonsen omgående och Upplåtaren ansvarar för ev. kostnader som kan uppstå som följd av uppläggningen.

§ 3 Uppdraget

Upplåtaren uppdrar åt Förmedlaren, och denne åtar sig, att försöka hyra ut Objektet samt att utföra nedanstående uppdrag avseende Objektet, nedan kallat uppdraget. Förmedlaren skall ombesörja fakturering och inkassering av hyreslikvider från Hyresgäster och står kreditrisken.

Förmedlaren skall till Upplåtaren utge ersättning, medbeaktande av § 15, för tiden som objektet hyrts ut av Förmedlaren. Ersättnings storlek och utbetalning framgår av § 11–12.

Förmedlaren skall marknadsföra objektet på det sätt och i de kanaler som Förmedlaren finner lämpligt. Förmedlaren får även låta marknadsföring ske genom samarbetspartners. Förmedlaren står för marknadsföringskostnader.

Förmedlaren skall ombesörja bokning från hyresgäster av Objektet. Hyresgästen (minst en i sällskapet) måste uppge att denne har fyllt 18 år.

Förmedlaren meddelar kontinuerligt (via epost) upplåtaren de bekräftade bokningar som gjorts. Bokningarna blir bekräftade i samband med att Hyresgästen gör en delbetalning eller helbetalning. Upplåtaren kan när som helst logga in på alloggio.se och se bokningar och utbetalningar.

Förmedlaren skall tillse att Hyresgästen inför varje uthyrning erhåller ett hyresbevis där det framgår att, och under vilken period, Hyresgästen bokat Objektet. Förmedlaren skall informera hyresgästerna om deras skyldighet att ersätta skador hyresgästerna orsakat objektet samt i förhyrningen ingående inventarier.

§ 4 Försäkring

Stugbranschens trygghetsförsäkring ingår utan extra kostnad när upplåtaren hyr ut sitt hus, stuga eller lägenhet via alloggio.se. Normal hemförsäkring eller motsvarande måste vara tecknat på objektet. För mer information om försäkringen: www.alloggio.se/forsakring

§5 Avtalstid och uthyrningsbar tid

Upplåtaren administrerar själv vilka dagar/veckor man vill hyra ut. Det finns ingen gräns för hur lite eller hur mycket man kan hyra ut.

Upplåtaren står ansvarig för alla kostnader inklusive de skadestånd som Förmedlaren kan drabbas av i samband med att Upplåtaren avbokar bekräftad bokning utan giltig anledning. Giltig anledning är om boendet ej är i uthyrningsbart skick med anledning av exempelvis brand, vattenskada, etc.

Avtalet löper tillsvidare och kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Finns bekräftade bokningar som ej genomförts sägs avtalet upp först när dessa är genomförda.

§ 6 Nyckelutlämning

Nyckelutlämning ombesörjes av Upplåtaren, instruktioner lämnas i administrationen av objektet. Hyresgästen skall vid ankomst erhålla minst en uppsättning nycklar och denne är alltid skyldig att på begäran uppvisa hyresbeviset.

Du som uthyrare är ansvarig att kontakta hyresgästen i god tid innan uthyrningens start.

§7 Hyresgästens ankomst och avresa

Upplåtaren skall säkerställa att objektet är städat och i gott skick inför varje uthyrning, samt komplettera denna efter behov med städning och tvätt av textilier liksom att i skälig omfattning förebygga insekts-och skadedjursangrepp. Hyresgästen skall kunna disponera Objektet från och med senast klockan 15.00 på ankomstdagen till och med tidigast klockan 11.00 avresedagen, om ingen annan överenskommelse gjorts.

Vid kylig väderlek skall erforderlig uppvärmning ske innan ankomst. Förbrukningsvaror såsom toalettpapper, städmaterial, glödlampor och säkringar får också kompletteras efter det behov som föreligger. Hyresgästen skall om inget annat avtalas medföra egna sänglinnen, handdukar och på begäran kunna uppvisa hyresbeviset.

I samband med Hyresgästens avresa skall Upplåtaren eller dennes ombud genomföra efterbesiktning och tillse att Objektet är städat samt kontrollera att ingen skadegörelse skett. Upplåtaren ansvarar för de skador Objektet kan åsamkas av hyresgästerna samt skall Ombesörja nödvändiga reparationer. Eventuella ersättningskrav skall i första hand ställas direkt till Hyresgästen om eventuellt försäkringsskydd skall utnyttjas så framgår det hur man skall gå till väga via länken: www.alloggio.se/forsakring.

Upplåtaren är ansvarig för att vattenförsörjning och uppvärmning fungerar under uthyrda perioder. Liksom att Objektet utrustat med fungerande brandvarnare och lämpliga brandsläckare. Upplåtaren förbinder sig att alltid uppträda på ett affärsmässigt sätt gentemot Hyresgästen och vid misskötsel från Upplåtarens sida är denne ersättningsskyldig för de eventuella utgifter och merkostnader som Hyresgästen och Förmedlaren drabbas av.

§8 Akuta situationer

Skulle det under uthyrd period uppstå fel eller brister i Objektet är Upplåtaren eller dennes ombud alltid skyldig att utan dröjsmål avhjälpa dessa. Söker Hyresgästen Förmedlaren i ärendet vid akuta situationer så kontaktas Upplåtaren för omgående avhjälpning.

§9 Uppsägning

1 månads uppsägningstid. Finns bekräftade bokningar som ej genomförts sägs avtalet upp först när dessa är genomförda.

Avtalet får sägas upp till omedelbart upphörande av Förmedlaren om objektet visar sig ha brister som inte obetydligt avviker från objektsbeskrivningen eller om Upplåtaren i övrigt inte uppfyller sina förpliktelser enligt detta avtal.

Ersättning kan utkrävas bland annat för förlorade intäkter, ombokningsavgifter och eventuella skadestånd från hyresgäster som gjort bokningar som inte genomförts. Upplåtaren har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Förmedlaren inte uppfyller sin betalningsskyldighet. Vid force majeure (§ 10) gäller speciella regler.

§10 Force majeure

Parterna fritages från skyldighet att fullfölja sin del av detta avtal och från skyldigheten att erlägga skadestånd om åtagandena inte alla eller till onormalt höga kostnader kan fullgöras på grund av krig, upplopp, stängning av gränser, inställda kommunikationer, olje- eller bensinransoneringar, epidemier, natur- och föroreningskatastrofer, lockout, strejk, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet eller liknande händelse som parten inte råder över och ej heller kunnat förutse. För att avgöra om sådan händelse föreligger att sådan allvarlig händelse som ovan angivits föreligger skall av Förmedlaren utsedd sakkunnig svensk myndighet rådfrågas.

§11 Upplåtarens ersättning

Upplåtaren administrerar själv vilka dagar/veckor som man vill hyra ut och till vilken kostnad. Upplåtaren svarar för kostnader, exempelvis för värme, hushållsel, vatten, sophämtning, som belöper på objektet samt för eventuella årsavgifter till bostadsrättsförening.

Utbetalning sker till av Upplåtaren angivet bankkonto/giro Onsdagen veckan efter hyresgästen har haft ankomst. Ex. ankomst v. 40 utbetalas Upplåtaren Onsdagen v. 41.

§12 Förmedlarens ersättning

Serviceavgift om 4% (exkl moms) tas ut på de priser du anger (Du ser dock alltid hur mycket du får).

Förmedlaren äger rätt till följande bokningsavgifter: 12-16% exkl moms (beroende på vilken partnerhemsida som utför bokningen) på de priser Upplåtaren angivit i administrationen av objektet.

Dock får du som Upplåtare alltid utbetalt de priser du angivit i administrationen kallat "Min andel".

Hyresgästens kostnader för eventuell avbeställningsgaranti eller av Förmedlaren tillhandhållen utökad extra service faktureras Hyresgästen och redovisas inte mot, och belastar således inte, Upplåtaren.

§13 Ägarbyte

Om Upplåtaren överlåter objektet eller upplåter rättighet avseende objektet innan bekräftade bokningar genomförts åligger det Upplåtaren att vid överlåtelsen/upplåtelsen göra förbehåll avseende vid tidpunkten för transaktionen bokade uthyrningar och i god tid innan transaktionen skriftligen meddela Förmedlaren. Görs ej detta och kommande bekräftade bokningar ej kan genomföras kommer Upplåtaren få stå för eventuella kostnader i samband med ombokning/avbokning.

§14 Försäkring

Upplåtaren svarar för att objektet med inventarier och annat lösöre är tillfredställande försäkrat. Upplåtaren erhåller genom Förmedlarens försorg Stugbranschens Trygghetsförsäkring, denna unika försäkring ger Upplåtaren en extra trygghet vid uthyrning och information om försäkringen finns här: www.alloggio.se/forsakring. Självrisken för varje enskild skada är 1000 kr som åläggs Upplåtaren. Observera att om objektet hyrs ut med tillgång t.ex. båt eller cykel så omfattas dessa inte ovan nämnda försäkring.

§15 Avbeställning

Om Hyresgästen avbokar en av Förmedlaren bekräftad Bokning och avbokningen kommer Förmedlaren tillhanda 39 dagar eller mindre före ankomst utgår full hyra till Upplåtaren oavsett anledningen till avbokningen så länge avbokningen inte faller under §10 (Force majeure) eller om bokningen endast varit obekräftad eller om Upplåtaren själv är orsaken till avbokningen. Sker avbokningen dessförinnan äger Upplåtaren ej rätt till ersättning av Förmedlaren.

§16 Fel avseende Objektet

Om objektet är belastat med något fel som anges nedan, äger Förmedlaren rätt att självmant utan att först underrätta Upplåtaren nedsätta Hyresgästens hyresbelopp och i motsvarande mån nedsätta Upplåtarens hyra. Om Förmedlaren med anledning av nedan är nödsakad att till Hyresgästen tvungen att tillhandahåll annat objekt, utgår ingen ersättning till Upplåtaren. Uppläggaren skall istället erlägga en ombokningsavgift om 500 kr samt ersättning för den ytterligare skada som Förmedlaren eventuellt drabbas av.

Objektet överensstämmer ej med objektsbeskrivningen eller vad som avtalats i övrigt.

Objektet är behäftat med ohyra (vägglöss, mögel och liknande) eller att småkryp förekommer i onormal omfattning (insektsinvasion).

Vattentillgången eller uppvärmningsmöjligheterna är mindre än vad den skäligen bör vara.

Annan olägenhet föreligger som innebär att Hyresgästen skäligen inte kan utnyttja Objektet.

§17 Ansvar

Förmedlarens ansvar begränsas till att utföra uppdraget.

§18 Support/Callcenter

Support och frågor om tjänsten hanteras av Nordic Travel AB som är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har garantier hos Kammarkollegiet. Callcenter: Tel 0411-558725 Epost: support@nordictravel.se

§19 Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras Hässleholms tingsrätt som första instans.